Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest site és:

El Saló d’Esdeveniments
Av. d’Eduard Toldrà, 111 – 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Darrera actualització: 2018.10.24 – Pàgina web inactiva.

El Saló d’Esdeveniments està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest pàgina web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de dades) El Saló d’Esdeveniments informa als clients, interessats o usuaris de la pàgina web: www.elsalo.es , dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen a la pàgina web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

El Saló d’Esdeveniments es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’empresa. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que es tingui perfecte coneixement del seu contingut.


1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de La Saló d’Esdeveniments , posats a la disposició dels usuaris en aquesta pàgina web, responent, segons el cas concret, per:

 • atendre les seves consultes i sol·licituds,
 • informar periòdicament de novetats, productes i serveis,
 • gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes,
 • i conèixer l’opinió dels clients.

Amb caràcter general no es faran servir les dades rebudes amb cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de El Saló d’Esdeveniments .


2. Com obtenim les seves dades

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés. Quan vostè contacta directament amb El Saló d’Esdeveniments , per exemple a través de la pàgina web oa través de les diferents línies d’atenció telefònica a clients, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

En els diferents formularis que hi ha a la nostra pàgina web poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

 • Subscriure als nostres butlletins: la seva adreça de correu electrònic serà únicament utilitzada per a l’enviament de l’esmentat butlletí que conté informació i notícies rellevants de El Saló d’Esdeveniments .
 • Opinar: tractarem la informació facilitada per vostè amb la finalitat d’atendre i gestionar les seves propostes.
 • Finalitats comercials: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat d’enviar informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització. En aquest cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.
 • Comunicacions comercials per correu electrònic: si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions comercials electròniques, en qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació comercial utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic. Tot i això, és possible que si continua rebent un altre tipus de missatges importants, dels quals no podrà donar-se de baixa si resulten rellevants o essencials per a la presentació d’un servei.
 • Exercici de drets: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l’exercici dels drets.

L’informem que les consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la pot realitzar en qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al responsable d’aquest web, tal com figura en l’inici del present document o revocándolo de manera directa en les diferents comunicacions que li enviem. Igualment, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius i té efectes des del moment de sol·licitud de la mateixa.


3. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat a aquests efectes.

L’informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, llevat que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual es conservaran durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual es conservaran durant els deu anys següents, per poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors, en els termes que estableix la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui la mateixa, mentre no es s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.


4. Legitimació 

El Saló d’Esdeveniments està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 dr abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques:

 • El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites està permès per RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques:
  – La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per consentiment exprés de l’usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Uster pot revocar el consentiment donat en tot moment.
  – La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per execució d’un contracte subscrit amb vostè.
 • A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals; en cas contrari, no podrem atendre la seva sol·licitud.
El tractament posterior amb finalitats comercials es troba emparat en el consentiment que li sol·licitem a cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb el Saló d’Esdeveniments .


5. Exactitud de les dades

D’altra banda, amb la finalitat que les dades presents en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o posant-se en contacte, per mitjà fefaent, amb l’àrea o departament corresponent de El Saló d’Esdeveniments .


6. Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / -s finalitat / -és expressada / -s, en els supòsits previstos segons la Llei.


7. Drets dels usuaris

Tot i això, l’interessat de les dades personals en qualsevol cas podrà exercir els drets que l’assisteixin, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s’especificarà quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet. Aquesta sol·licitud s’haurà de trametre a: El Saló d’Esdeveniments , amb domicili social a aquests efectes a l’avinguda Eduard Toldrà, 111, 08800, Vilanova i la Geltrú, Espanya.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


8. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que El Saló d’Esdeveniments adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cada un dels tractaments.


9. Obligatorietat de la introducció de dades de caràcter personal

Per accedir a la pàgina web de L’Saló d’Esdeveniments , www.elsalo.es , no cal aportar cap dada de caràcter personal. Tot i això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no estar informats, la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.


10. En relació a dades facilitades per l’usuari o client newsletter

En relació a les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client en el formulari de registre, mail i contacte, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta en el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. El Saló d’Esdeveniments informa a l’usuari, interessat o client que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament .

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres.

El Saló d’Esdeveniments – 2018 © – Pàgina web inactiva. Tots els drets reservats